Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest
Iwona Składanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pasjanitki Atelier Artisant Iwona Składanowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres siedziby firmy ul.Kminkowa 26B; 81-198 Kosakowo, NIP 958 125 39 24, REGON 38337074 i adres do doręczeń: ul. Waleriana Szefki 2F/B1 81-572, adres poczty elektronicznej: kontakt@pasjanitki.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 574223849.
Na powyższy adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu, możliwy jest kontakt we wszystkich sprawach wiązanych z ochroną danych osobowych.
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Pasjanitki Atelier Artisant oraz rejestracji konta Klienta.
2. Pasjanitki Atelier Artisant będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy o świadczenie usług, a następnie tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Pasjanitki Atelier Artisant.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia(art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
a) w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Pasjanitki Atelier Artisant oraz jej należytego wykonywania lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wykonania ciążących na Administratora obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4. Administrator zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
6. Pasjanitki Atelier Artisant jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych:
a) podwykonawcom Pasjanitki Atelier Artisant w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania umowy zawartej przez Ciebie z Pasjanitki Atelier Artisant na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Pasjanitki Atelier Artisant, a podwykonawcami,
b) podmiotom współpracującym z Pasjanitki Atelier Artisant przy obsłudze spraw podatkowo-księgowych lub prawnych w niezbędnym zakresie,
c) na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych i instytucji.
7. Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
a) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
b) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
c) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
9. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie administratora.

10. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli wymienionym w punkcie 6 lub upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.